Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

regulamin

REGULAMIN SKLEPU 101WIN.PL

I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin o świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu 101win.pl;
4. Sklep – serwis (witryna internetowa) dostępny pod adresem www.101win.pl, gdzie znajduje się prezentacja produktów i za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Popielscy i Syn s.c., właścicielem Sklepu www.101win.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

II Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z witryny dostępnej pod adresem www.101win.pl;
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Witryna działająca pod adresem www.101win.pl, prowadzona jest przez Popielscy i Syn s.c., niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
4. Korzystanie z witryny jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,Google Chrome lub inna);
b) włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy;
5. W celu korzystania z witryny Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu.
6. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły wiek 18 lat. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu internetowego osób, które nie ukończyły 18 roku życia;
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.101win.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;
8. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią informację handlową;

III Zasady korzystania ze sklepu
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z witryny jest rejestracja w jego ramach;
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sklep wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta sklep wymaga podania m.in. daty urodzenia. Jednocześnie Popielscy i Syn s.c. zastrzega sobie, iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Klienta;
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie sklepu;
4. Popielscy i Syn s.c. może pozbawić Klienta prawa do korzystania z witryny, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów witryny, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w witrynie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem witryny naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu;
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Popielscy i Syn s.c. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Popielscy i Syn s.c.;
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Popielscy i Syn s.c.;
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie;

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Popielscy i Syn s.c.;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet;
g) ze sklepu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.101win.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Popielscy i Syn s.c. a Klientem.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
5. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw;
6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamów”.
7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Popielscy i Syn s.c. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr …”, zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email od pracownika Sklepu, w którym to pracownik Sklepu potwierdza zamówienie i przystępuje do jego realizacji. Przy czym w odniesieniu do alkoholu zawarcie umowy sprzedaży przy wykorzystaniu technologii składania zamówień na witrynie internetowej jest możliwe wyłącznie w sklepie posiadającym wymagane prawem zezwolenie i w jego zakresie, a zamówienia składane i ewidencjonowane na witrynie internetowej realizowane są z najbliższego sklepu.

V Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient.
3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską. Koszty dostawy i obowiązujące promocje zostały przedstawione na stronie Koszty i czas dostawy. Dodatkowo koszty zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5. Wydanie Towaru następuje w momencie zamówionych towarów przewoźnikowi, czyli firmie kurierskiej, z którą Sprzedający ma podpisaną umowę. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru towaru w jego imieniu.
6. Sklep zastrzega, iż osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim oraz W przypadku niemożności bezspornego ustalenia pełnoletności, a także wątpliwości co do trzeźwości Kupującego zamówiony alkohol nie zostanie wydany przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Popielscy i Syn s.c. złoży w terminie 3 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne.
7. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia tożsamości i pełnoletności osoby odbierającej Towar zamówiony w sklepie.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.101win.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

VI Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: 46 1020 4870 0000 5902 0023 4674. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Popielscy i Syn s.c.;
b) płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie eService. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Popielscy i Syn s.c.;
c) płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie Paypal. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Popielscy i Syn s.c.;
d) gotówką (za pobraniem), czyli osobiście w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia;
3. Popielscy i Syn s.c. zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia, na podstawie indywidualnych ustaleń;
4. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Popielscy i Syn s.c.
zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie;

VII Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres korespondencyjny Popielscy i Syn s.c. podanyw niniejszym Regulaminie;
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru;
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

Popielscy i Syn s.c.
Rayskiego 28
70-442 Szczecin;

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu;

VIII Reklamacje dotyczące towarów
1. Popielscy i Syn s.c. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej;
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@101win.pl, Popielscy i Syn s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
3. Popielscy i Syn s.c. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;
4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Popielscy i Syn s.c. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu;
5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Popielscy i Syn s.c.
Rayskiego 28
70-442 Szczecin

oraz mailowo pod adresem info@101win.pl;

6. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;
7. Popielscy i Syn s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
8. Termin zwrócenia kwoty zakupu to do 14-tu dni od otrzymania zwróconego towaru, koszty odesłania nie podlegają zwrotowi, nie będą przyjmowane żadne przesyłki na koszt odbiorcy. Zwrot pieniędzy będzie dokonany taki sam sposób w jaki konsument zapłacił za towar, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Prawo do odstąpienia od umowy może skorzystać wyłącznie konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Konsument może odstąpić od umowy nie ponosząc żadnych kosztów za wyjątkiem bezpośredniego kosztu zwrotu towaru za wyjątkiem sytuacji gdy przedsiębiorca zgodził się na ich poniesienie.
11. Sprzedawca ma prawo do odroczenia terminu zwrotu płatności do czasu otrzymania i oceny stanu towaru.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. wybór Towarów z asortymentu Sklepu jest ograniczony do aktualnego asortymentu sklepu stacjonarnego Sprzedawcy

IX Prawa autorskie
1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów sklepu www.101win.pl, wyglądu sklepu i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Popielscy i Syn s.c;
2. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Popielscy i Syn s.c., jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich;

X Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Popielscy i Syn s.c.;
2. Popielscy i Syn s.c. przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Popielscy i Syn s.c. także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
4. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Popielscy i Syn s.c.;
b) przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Popielscy i Syn s.c.;
5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania;

X Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Popielscy i Syn s.c.a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Popielscy i Syn s.c. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Popielscy i Syn s.c.;
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

Zaufane Opinie IdoSell
4.78 / 5.00 230 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-09-30
Super sprzedawca. Polecam
2023-09-30
Super jakość przy każdej dostawie
pixel